Procedure bij ongeval

1.   Voor kleine kwetsuren is er een EHBO-koffer voorzien in de kantine.

2.   Bij ernstige kwetsuren dient de volgende procedure toegepast te worden om te kunnen genieten van een tegemoetkoming van het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB.

2.1.    Mogelijkheden:
- De dokter van wacht wordt opgebeld.
- De gekwetste wordt onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht.
- De gekwetste gaat met eigen middelen op consultatie.
Bij spoedopname dient steeds een formulier "Aangifte van ongeval" meegenomen te worden naar het ziekenhuis.
Het
formulier Aangifte van ongeval  is steeds aanwezig in de receptieruimte.
Bij een ongeval op verplaatsing wordt er een formulier gevraagd aan de bezochte club of aan de afgevaardigde van KFC Aarsele.

2.2.     De behandelende geneesheer stelt de aard van de kwetsuur vast en vult het "Medisch getuigschrift" correct in dat zich bevindt op de achterzijde van het formulier "Aangifte van ongeval".

2.3.     Op de "Aangifte van ongeval" dient de belanghebbende (gekwetste) enkele persoonlijke gegevens in te vullen (in blokletters). Er dient steeds een kleefbriefje van het ziekenfonds gekleefd te worden op de voorziene plaats. Indien de speler tewerkgesteld is, wordt de naam en adres van de werkgever vermeld.

2.4.     Het formulier dient behoorlijk ingevuld, binnen de 5 dagen na het ongeval, bezorgd te worden op het secretariaat (DE POORTERE KURT, Ten Broucken 21 - 8700 Kanegem).

2.5.     Het formulier wordt vervolgens verder aangevuld door het secretariaat. Alleen het secretariaat mag de ongevallenaangifte ondertekenen (en de arts voor het medisch gedeelte).
Dit formulier moet binnen de 21 werkdagen na datum van het ongeval in het bezit zijn van de KBVB, anders is de aangifte niet geldig.

2.6.     De KBVB stuurt naar de gerechtigde correspondent een Ontvangstbewijs terug als bewijs van opening van het dossier. Dit formulier wordt aan de gekwetste speler bezorgd.

2.7.     Bij genezing moet op dit Ontvangstbewijs het geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Samen met de overzichten van terugbetaling van uw ziekenfonds dient dit Ontvangstbewijs aan het secretariaat terug bezorgd te worden. Enkel deze overzichten van de mutualiteit, facturen (enkel de originele, geen copies) van het hospitaal en attest(en) van de kinesist waarop alle data van de behandeling zijn vermeld, zijn geldig na verrekening bij de mutualiteit.
Ook de afrekeningen van de apotheek kunnen hierbij gevoegd worden. Hiervoor dient wel een duidelijke factuur van de medicatie gevraagd te worden. Een kasticket is onvoldoende.

2.8.     Het secretariaat bezorgd dan dit dossier aan de KBVB.

2.9.     Bij de gerechtigde correspondent komt dan het kwijtschrift toe, welke dan samen met de tegemoetkoming aan betrokkene bezorgd wordt.
Er is een algemene vrijstelling van €7,50 (jaarlijks geïndexeerd) wat in 2013 uitkwam op € 10,20.
De tegemoetkoming (betaling) gebeurt via de voorzitter Delbaere Marc of secretaris De Poortere Kurt.

2.10.  Elk recht op vergoeding vervalt voor de medische onkosten en/of aanvraag die bij de KBVB toekomen één jaar na de datum van ontvangst van het laatste document in het dossier.

2.11.  Het FSF staakt alle tussenkomst vanaf de datum van het hernemen van de sportactiviteit. Vanaf het moment dat je weer speelt, kan je geen doktersbriefjes meer binnen brengen vanaf de datum dat je weer speelt.
vb. Speler X kwetst zich op 01/10 en speelt weer op 21/11. Doktersbriefjes die dateren van na 21/11 worden geweigerd, daar speler X weer speelt en bijgevolg terug fit is.

2.12.  Indien het ontvangstbewijs met het geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting niet ingediend wordt na genezing, komt het FSF niet tussen in een later sportongeval.

 3. Enkele opmerkingen

3.1.     Ingeval van twijfel over de ernst van een kwetsuur, waarbij er mogelijke verwikkelingen kunnen optreden, is het beter om een dossier te openen.

3.2.     Sommige kwetsuren worden niet aanvaard indien ze geen rechtstreeks gevolg zijn van het voetballen (zoals bijvoorbeeld tendinitis).

3.3.     Enkel het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de nomenclatuur van de gezondheidszorgen enerzijds, en de tussenkomst van het ziekenfonds anderzijds, wordt terugbetaald.
Bij eventuele hospitalisatie worden enkel de kosten vergoed voor een gemeenschappelijke kamer. Voor een kamer van twee, tv en telefoon dient u zelf te betalen.

3.4.     Indien er kinesitherapie noodzakelijk is, mag men niet vergeten het aantal zittingen te laten in vullen door de geneesheer op het Medisch getuigschrift.
Indien er bijkomende behandelingen nodig zijn dient dit altijd vooraf via een medisch voorschrift
tijdig aangevraagd te worden. Het secretariaat bezorgt dit medisch voorschrift voor bijkomende behandelingen aan de KBVB. Zonder aanvraag via de geneesheer krijg je van het FSF niks terug.
Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele tegemoetkoming betreffende
kinesitherapie
door het FSF uitgekeerd.

3.5.     Daar er een algemene vrijstelling is van €10,20 (in 2013) heeft het geen zin een ongeval aan te geven als de geneesheer maar éénmalig geraadpleegd is.

3.6.     KFC Aarsele ziet af van alle aansprakelijkheid indien deze procedure niet werd gerespecteerd.
De club zal zelf niet tussenkomen in het betalen van de onkosten of de geleden schade m.b.t. het sportongeval. De betrokken speler dient hiervoor beroep te doen op de KBVB, zijn of haar mutualiteit, privé of hospitalisatieverzekering.

 

Download Aangifte van ongeval in PDF-formaat >>>